Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Wykaz składek i opłat za wędkowanie w Okręgu PZW Kraków na rok 2018

Składki | 2018-05-23 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

 


Uchwała nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia  4 listopada 2017 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2018 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  86

2.

Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  

  43

3.

Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 22

4.

Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW


 25
 0÷25

5.

Legitymacja członkowska

 5

  Uwaga:


1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.


2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od

01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 17

 

Z dnia 03.10.2017 r.

 

w sprawie ustalenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat w Okręgu PZW Kraków na rok 2018

 

 

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna „N”

150 zł

85 zł

nr 1

Pełna „P”

270 zł

145 zł

nr 1 i 2

Uczestnika

25 zł

nr 1 i 2

Dla osoby niezrzeszonej

505,53 zł

nr 1 i 2

 

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

 2. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

 3. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

 4. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 

2. Uprawnieni do nabycia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 

Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki (dla członka PZW)

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U”

120 zł

nr 1 i 2

 

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i Biurze ZO PZW w Krakowie.

 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

Rodzaj składki okresowej (opłaty)

Wysokość składki(opłaty) okresowej

Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa (członkowie PZW)

35 zł

nr 1 i 2

Składka trzydniowa (członkowie PZW)

80 zł

nr 1 i 2

Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej)

60 zł

nr 1 i 2

 

Uwaga. Opłaty okresowe nie upoważniają do wędkowania metodą trollingową na rzece Wiśle od ujścia Skawy do ujścia Raby

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę okresową trzydniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”.

 2. Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

 3. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

 4. Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

 5. Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

 6. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

 7. Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2018 r.

 8. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

5.Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

 

 • Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków

 

6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

25 zł.

 

* Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

 

 

 

WYKAZ METOD i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2018

 

Załącznik nr 1

 

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 1,3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn

 

Załącznik nr 2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Zbiornik Brzegi nr. 2

Metoda trollingowa na rzece Wiśle od ujścia Skawy do ujścia Raby

 

 

 

Decyzją ZO PZW Kraków z dnia 08.06.2018 r zostały wprowadzone dodatkowe opłaty roczne i okresowe dla osób niezrzeszonych w PZW oraz członków PZW.
Na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 8 oraz uchwały nr4/II/2018 ZG, ZO PZW w Krakowie wprowadza następujące opłaty roczne i okresowe :   


Opłaty roczne dla osób niezrzeszonych  w PZW :

1. Opłata pełna ( wszystkie wody ) bez prawa połowu z łodzi – 480 zł

2. Opłata pełna ( wszystkie wody ) – bez prawa połowu na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową - 450 zł.

3. Opłata niepełna ( wszystkie wody z wyłączeniem – Zbiorników Przylasek Rusiecki 2,3,9, Zalew na Piaskach ( Kryspinów ), Zbiornik Brzegi 2, Rzeka Raba od mostu w Dobczycach do Mostu w Gdowie, Rzeka Rudawa od Mostu kolejowego w Rudawie do jazu w Szczyglicach ) -  280 zł.

4. Opłata niepełna ( wszystkie wody z wyłączeniem – Zbiorników Przylasek Rusiecki 2,3,9, Zalew na Piaskach ( Kryspinów ), Zbiornik Brzegi 2, Rzeka Raba od mostu w Dobczycach do Mostu w Gdowie, Rzeka Rudawa od Mostu kolejowego w Rudawie do jazu w Szczyglicach ) bez prawa połowu z łodzi -  260 zł.


5. Opłata niepełna ( wszystkie wody z wyłączeniem – Zbiorników Przylasek Rusiecki 2,3,9, Zalew na Piaskach ( Kryspinów ), Zbiornik Brzegi 2, Rzeka Raba od mostu w Dobczycach do Mostu w Gdowie, Rzeka Rudawa od Mostu kolejowego w Rudawie do jazu w Szczyglicach ) bez prawa połowu na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową  -  250 zł.

Opłaty okresowe dla osób niezrzeszonych w PZW :

1. Opłata jednodniowa – 60 zł
2. Opłata trzydniowa – 100 zł
3. Opłata Tygodniowa – 150 zł


Opłaty okresowe dla członków PZW

Opłata tygodniowa – 120 zł

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu